Affärsutveckling Corporate Finance Due Diligence Executive Man. Organisationsutv. Projektledning Team Management

Corporate Finance


Cash Pool

Vi hjälper dig hantera din valutaexponering globalt, vi har utvecklade system samt samarbetspartners som tillsammans ger ditt företag en samlad bild av din valutaexponering.

Vi utarbetar ett för ditt företag anpassat system i syfte att minimera valutaexponeringen och dess risker.

Cash & Risk Manageent analysis

Vi analyserar såväl den operativa som finansiella Cash Management hanteringen inom företaget.

Cash & Risk Management Flow 
 

Bundet Kapital - Bundna händer eller Frigjort kapital - Fria händer

The Sales Cycle
- Credit management
- Tender & contract
- Order
- Accounts recivables
- Customer payments The Production Cycle
- Engineering & design
- Warehousing material
- Preparation/ planning
- Produktion
- Finished goods & distribution

The Liquidity Mgmt Cycle
- Management of bank accounts
- Funding
- Deposits
- Liquidity planning
- Salary payment
- VAT & other taxes The Purchase Cycle
- Evalition of suppliers
- Offer/ purchase agreement
- Distrubution
- Invoice approval
- Payment to supplier 

CM-Analys


Vi analyserar dina pusselbitar......
Och ser till att dina pusselbitar anpassas till din verksamhet samt lägger dem på plats!

CM-Resultat


RESULTAT......

Ökad frihet genom förbättrad likviditet samt motiverade & kunniga medarbetare. Ökad lönsamhet genom förkortade ledtider och frigjort kapital. Bättre kontroll genom att de finansiella riskerna kartlagts och därmed kan hanteras och regleras konsekvent.

Här finner vi normalt förtjänsterna

En genomlysning av Er verksamhet med våra etablerade metoder garanterar Er en ny Kvalitetssäkrad drift, samt en minskning av kapitalbindningen med lägst 5 %!

Sänd in din förfrågan i dag, så erhåller du en offert inom kort

Kvalitetssäkring genom utbildning

Bra cash- och risk management är beroende av välutbildad personal, som förstår vikten av att tänka i CM-termer. Vi utformar därför även, som komplement eller alternativ till CM-studier, specialanpassade Cash Management Utbildningar.
Operativ Cash Management
- Vi ger förbättringsförslag, samt om så önskas även en operativ del i genomförande fasen.
- Vi kvalitetssäkrar det hela genom en omfattande utbildningsfas av all berörd personal.
Vad tillför en extern konsult?

Erfarenhet/kunskap
Är en viktig anledning till att hämta hjälp utanför det egna bolaget. Vi som specialiserat oss på Cash- & Risk Managementfrågor samlar på oss mycket kunskap från vårt arbete i olika slags verksamheter. Vi tillför er verksamhet den erfarenheten och kunskapen.

Hemmablindhet
En person som på förhand inte är präglad av organisationen har lättare att ifrågasätta och finna nya vägar.

Tidsaspekten
Det är oftast mycket svårt att internt frigöra den tid och den personal som krävs för en effektiv CM studie. Oftast har de personer som är mest lämpade alltför många andra löpande arbetsuppgifter.